Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://asystent.lib.uni.lodz.pl/

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Wirtualny Asystent - BUŁ.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Brak etykiet tekstowych powiązanych z polami input.
 • Na niektórych podstronach zastosowano wyjustowanie tekstów.
 • Na niektórych podstronach występuje nieprawidłowa hierarchia nagłówków.
 • Niektóre treści udostepniona w plikach pdf.
 • Niektóre elementy strony wyzwalane tylko myszką.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-13.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-13.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Felisiak, dostepnosc@uni.lodz.pl .
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 66 55 166 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania terminów lub odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności bądź alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną:

 • Organ nadzorujący: Zastępca Kanclerza Uniwersytetu Łódzkiego ds. Ogólnych
 • Adres:
  Uniwersytet Łódzki
  Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego
  ul. Narutowicza 68
  90-136 Łódź
 • E-mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl
 • Telefon: 42 635 40 20

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Informacje na temat dostępności architektonicznej znajdują się na stronie uni.lodz.pl/dostepnosc

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Asystent Informacji i Danych o Szkolnictwie Wyższym
fundusze europejskie rzeczpospolita polska uniwersytet łódzki unia europejska

Projekt pn. „STUDENTS' POWER - kompleksowy program rozwoju uczelni” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/18, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z302/18-00 z dnia 27.12.2018 r.